IMPRESSZUM

A weboldal üzemeltetője:

Astromedic Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 49-51. ép. 8. em. 2.
Telefon: +36-30-827-9051
Fax: +36-22-504-854
E-mail: astromedic@astromedic.hu

Felelős kiadó: Dr. Jászberényi Miklós ügyvezető igazgató

Mellékhatás-bejelentés: Dr. Szabó Mihály,  +36-70-601-5499, astromedickftpv@gmail.com 

A Guerbet márkanév a Guerbet Group (15, rue des Vanesses, F-93420 Villepinte, Franciaország) kizárólagos tulajdona.

A SIEMENS márkanév a SIEMENS AG (Werner-von-Siemens-Straße 1, D-80333 München, Németország) kizárólagos tulajdona. 

A BD BARD márkanév a BD Becton, Dickinson and Company (1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ, Egyesült Államok) kizárólagos tulajdona.

A Chemi-Pharm márkanév a Chemi-Pharm AS (Tänassilma tee 11, 76404 Tänassilma, Harju, Észtország) kizárólagos tulajdona. 

Felhasználási feltételek

Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a astromedic.hu weboldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Szerzői jogok

Az astromedic.hu oldal teljes terjedelmében az Astromedic Kft. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel – és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A weboldalon található fotók, képek, videók is az oldal üzemeltetőjének tulajdona, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel – és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. Az astromedic.hu domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználására, csak a weboldalt üzemeltető Astromedic Kft. jogosult. A weboldalon található szerzői jogvédelem adat álló tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.

Adatvédelem

Az astromedic.hu honlap működése során a rendelkezésére álló minden eszközzel védi a látogatói és ügyfelei személyes jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény előírásait. Az astromedic.hu bizonyos szolgáltatásainak használatához szükséges a felhasználók regisztrálása, amely során a felhasználóktól személyes illetve meghatározott esetekben különleges adatokat kérünk. A regisztráció teljesen önkéntes. A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes, valamint különleges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt 2016/679. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli a felhasználók személyes, valamint különleges adatait, úgy hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez. Oldalunk lehetőséget biztosít hírlevél igénylésére is, amely hasznos információkkal szolgál az egészségügy területéről, ehhez azonban szükséges a felhasználó regisztrálása (adatvédelem lásd fentebb). Kérés esetén töröljük a felhasználót a hírlevél-küldő adatbázisból. A hírlevéllel kapcsolatban is fenntartjuk a korábban leírtakat, az azokban szereplő adatokért, információkért az astromedic.hu semmilyen nemű felelősséget nem vállal. Az astromedic.hu weboldal egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt az astromedic.hu a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek. Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak. Örömmel vesszük, ha látogatóink megosztják velünk az oldallal kapcsolatos véleményüket, legyen az pozitív vagy negatív.

Továbbá köszönettel fogadjuk az astromedic.hu-val kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket. A fenti témájú e-maileket az astromedic@astromedic.hu címre várjuk.

Adatkezelés

Az astromedic.hu nem kezel személyes adatokat.

Az astromedic.hu az IP-címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzíti, azonban azokat a honlaplátogatók személyével nem kapcsolja össze. A honlapok azonosító adatcsomagot (cookie) használnak az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez. A cookie-t látogatási információk tárolására használják. A látogatókat nem követik az astromedic.hu-tól eltérő webhelyek meglátogatásakor. Az érintettnek lehetősége van kikapcsolni az ilyen cookie-k használatát, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelez, ha cookie-t küldtek, és visszautasítja a nem kívánt cookie-kat.

A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fent meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. A szolgáltató az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy az ilyen adatkezelést megtilthassa. Az ilyen adatkezeléssel érintett adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 Adattárolás

Az astromedic.hu az adattárolást olyan informatikai környezetben végzi, amely
– Alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek.
– Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek.
– Az adatokról biztonsági mentés készül.

Az adatok kezelése az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Az informatikai rendszer és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem és tűzfal segítségével gondoskodik.

 Kérdések, jogorvoslat

Ezen adatvédelmi elvekkel kapcsolatos kérdések az astromedic@astromedic.hu e-mail címre megküldve tehetők fel.

Adatvédelmi tisztviselő: Szilágyi Imre, adatvedelem@astromedic.hu

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását. Kérelmemre az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adataimról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az astromedic.hu a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adunk tájékoztatást. Évente egy tájékoztatás ingyenes, a további adatkérések adminisztratív díj ellenében történnek. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.

A valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbítjük, illetve töröljük az adatot, amennyiben:
– annak kezelése jogellenes,
– az érintett kéri,
– az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A fentiekről értesítjük az érintettet és azt, aki részére az adatokat korábban továbbítottuk. Az értesítés a jogos érdekek sérelmével nem járó esetekben mellőzhető.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett a döntésünkkel nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Az érintett adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatjuk az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő köteles bizonyítani.

Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtérítjük, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu